کسب و کار های کوچک

لوگو تصویری

 طراحی 4 کانسپت نماد تصویری

 •  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
 •  رصد رقبای برند
 •  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 •  معرفی رنگ صحیح سازمانی
 •  ارائه دو اتود اولیه

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • لوگو نوشتاری

 •   طراحی 4 کانسپت نماد نوشتاری
 •   پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
 •   رصد رقبای برند
 •   رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 •   معرفی رنگ صحیح سازمانی
 •   ارائه دو اتود اولیه
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لوگو ترکیبی اقتصادی

  •  طراحی 3 کانسپت نماد تصویری
  •  طراحی 2 کانسپت نماد نوشتاری
  •  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
  •  رصد رقبای برند
  •  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
  •  معرفی رنگ صحیح سازمانی
  •  ارائه دو اتود اولیه
  • ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کسب و کار های متوسط

لوگو تصویری

 طراحی 4 کانسپت نماد تصویری

 •  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
 •  رصد رقبای برند
 •  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 •  معرفی رنگ صحیح سازمانی
 •  ارائه دو اتود اولیه

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • لوگو نوشتاری

 •   طراحی 4 کانسپت نماد نوشتاری
 •   پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
 •   رصد رقبای برند
 •   رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 •   معرفی رنگ صحیح سازمانی
 •   ارائه دو اتود اولیه
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لوگو ترکیبی اقتصادی

  •  طراحی 3 کانسپت نماد تصویری
  •  طراحی 2 کانسپت نماد نوشتاری
  •  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
  •  رصد رقبای برند
  •  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
  •  معرفی رنگ صحیح سازمانی
  •  ارائه دو اتود اولیه
  • ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کسب و کار های بزرگ

لوگو تصویری

 طراحی 4 کانسپت نماد تصویری

 •  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
 •  رصد رقبای برند
 •  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 •  معرفی رنگ صحیح سازمانی
 •  ارائه دو اتود اولیه

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • لوگو نوشتاری

 •   طراحی 4 کانسپت نماد نوشتاری
 •   پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
 •   رصد رقبای برند
 •   رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 •   معرفی رنگ صحیح سازمانی
 •   ارائه دو اتود اولیه
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لوگو ترکیبی اقتصادی

  •  طراحی 3 کانسپت نماد تصویری
  •  طراحی 2 کانسپت نماد نوشتاری
  •  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
  •  رصد رقبای برند
  •  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
  •  معرفی رنگ صحیح سازمانی
  •  ارائه دو اتود اولیه
  • ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

این برای چه کسی است؟

چگونه می توانم مطالب جدید / پیشنهادات جدید را پیشنهاد کنم؟

در این زمان شما می توانید به ما در support@codebean.co با خط موضوع “پیشنهادات محتوا” بنویسید. ما همه ایمیل ها را بررسی می کنیم و هر ماه از آنچه که دانشجویان ما می خواهند به یاد بسپاریم. این به تصمیمات ما درباره محتوای و ویژگی های آینده نزدیک کمک می کند!

آیا می توانم فایل های پروژه را برای یک دوره دانلود کنم؟

بله، شما می توانید فیلم های درس فردی را برای هر دوره ای که خریداری کرده اید، دانلود کنید و یا برای هر دوره ای در کتابخانه ما اگر شما به برنامه سالانه یا سالانه طرفدار مشترک شده اید. مشترکین به عناصر سان کد و یا برنامه ماهانه قادر به دانلود فیلم ها نیستند. سیاست های استفاده منصفانه نیز اعمال می شود.